REGULAMIN PORTALU

„www.cowzdrowiu.pl”
§1
Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.cowzdrowiu.pl.
 2. Użyte w Regulaminiewyrażenia oznaczają:.
  1. Właściciel strony - Pracownia Warszawska Aleksandra Kurowska ul. Włókiennicza 25, 04-974 Warszawa, NIP: 5222541578, REGON: 146241489;
  2. Administrator – administrator danych wrozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/ GDPR) -Pracownia Warszawska Aleksandra Kurowska ul. Włókiennicza 25, 04-974 Warszawa, NIP: 5222541578,REGON: 146241489;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin;
  4. Użytkownik - każda osoba zapoznająca się z zawartością Serwisu bez dokonaniarejestracji;
  5. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik nieanonimowy, zarejestrowany i zalogowany do Serwisu;
  6. Serwis – strona internetowa„www.cowzdrowiu.pl”,za pośrednictwemktórejAdministratorświadczy Usługi drogą elektroniczną;
  7. Konto – panel Użytkownika dostępny po zalogowaniu(i wcześniejszej rejestracji), umożliwiający publikowanie opinii i/lub komentowanie opublikowanych artykułów;
  8. Komentarze –w ypowiedzii opinie publikowane przez Użytkowników w Serwisie na wyłączną odpowiedzialność Użytkownikówina zasadach określonych w Regulaminie;
 3. Regulamin określa zasady realizacji przez Właściciela Stronyna rzecz użytkowników Serwisu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Usługa ta polega na publikacji i utrzymywaniu na stronach Serwisutreści, a także umożliwieniu Użytkownikom zamieszczanieopinii i komentarzy w Serwisie, przeglądania zawartości Serwisu, a także korzystania z innych funkcjonalności przewidzianych w Serwisie. W ramach świadczenia powyższej usługi Właściciel Stronyudostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Serwisu oraz dostarcza oprogramowanie w celu publikowania treści na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania w całości niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Regulamin określa zasady realizacjiprzez Właściciela Stronyna rzecz użytkowników Serwisu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniuustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§2
Korzystanie z Serwisu
 1. Korzystanie z serwisu wymaga dostępu do Internetu oraz zainstalowania aktualnej wersjiprzeglądarki internetowej(Internet Explorer, Chrome, Mozilla i inne)
 2. Korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu niewymaga rejestracjii jest dostępne dlakażdego użytkownika sieci Internet bez konieczności spełnieniadodatkowych formalności.
 3. Rejestracja polega na:
  1. wypełnieniu elektronicznego formularza znajdującego się na stronie Serwisudanymi takimi jak:imię,nazwisko, adres e-mail,
  2. potwierdzeniuautentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
  3. akceptacjiwszystkichpostanowieńniniejszego Regulaminu,
  4. kliknięcia przycisku„Dalej”.
 4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych,zgłoszenia naruszania dóbr osobistych przez innego Użytkownika lub osobę trzecią,Administrator ma prawo:
  1. wezwać Użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych, które sąnieprawdziwe;
  2. zablokować konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy;
  3. skasować konto Użytkownika ignorującego upomnienia Administratora,
  4. w wypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych,którymi posługuje się użytkownik w Serwisie, zażądać przedstawieniastosownych dokumentówpotwierdzających tożsamość.
 5. Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny zRegulaminem, zasadami obowiązującego prawa, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Administratora.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. a-dpowyżej, jak równieżprawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadkunotorycznego naruszania postanowień określonychpowyżej.
 8. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
§3
Zasady publikowania Komentarzy
 1. Komentowanieartykułów opublikowanych w ramach Serwisu jest możliwepod artykułami w Serwisie orazprzy wykorzystaniu mediów społecznościowych w szczególności takich jak Twitter, Facebook.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 3. Użytkownicy ponoszą wyłącznąodpowiedzialność za treść publikowanych Komentarzy.
 4. Serwis zastrzega sobie prawodo przekazania wszelkich znanych informacji o Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie mające związek z Komentarzami.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do: kontrolowania treści Komentarzy przed ich publikacją i odmowy ich publikowania bez wskazania przyczyny, a także usuwania Komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych i innych, które uzna za bezprawne, w tym treści, które w jakikolwiek mogą naruszać prawa osób trzecich (m.in. prawa autorskie).
 6. Serwis nie jest miejscem reklamującym inne serwisy/portale internetowe. Komentarze zawierające linki do jakichkolwiek stron w innych serwisach nie będą publikowane.
§4
Zawarcie i rozwiązanie umowy
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momenciewejścia na stronę internetową Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektronicznąulega rozwiązaniu z chwilą:
  1. opuszczenia przez Użytkownika Serwisu,
  2. w przypadku posiadania konta w Serwisie -wyrejestrowania się przez Użytkownika z Serwisu,
  3. decyzji Administratora, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, odmowy udzielenia Administratorowidanych niezbędnych do świadczenia danej usługi, problemami technicznymi po stronie Użytkownika, powodującymi trudności w świadczeniu na jego rzecz usługi przez Administratora.
§5
Prawa Autorskie
 1. Serwis oraz udostępnione w Serwisieelementyukładu strony takie jak: logotypy,elementy graficzne, dźwiękowe, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo,kompilacje materiałów, rozwiązania nawigacyjne, oprogramowanie, bazydanych stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratoralub podmiotów z nim współpracującychi pozostają pod ochroną prawa,w tym ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danychoraz ustawy prawo własności przemysłowej.
 2. Wszelkie modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie,przedrukowywanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o którychmowa w ust.1 powyżej, jest zabronione, chyba że zostanie udzielonaodrębna, pisemna zgoda na ich dokonanie.
§6
Odpowiedzialność Administratora
 1. Administratorjest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organompaństwowym wszystkich powyższych treści, materiałóworaz danych, w tymadresów IP Użytkowników, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, wszczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. Wtakiej sytuacji Administratornie opowiada także za ewentualne zablokowaniedostępu do określonych danych i informacji.
 2. Administratorprowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisuw związku z wprowadzaniem ulepszeń lub modyfikacji technicznych,a także konserwacji.
 4. Administratornie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu i funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siła wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za działanie serwisów lub zawartośćserwisów, z którymi można uzyskać połączenie poprzez odesłania internetowe umieszczone w Serwisie.
§7
Przetwarzaniedanych osobowych
 1. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności zapewnia Użytkownikommożliwość wglądui zmiany podanych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowychdo rejestracji Użytkownika, w postaci imienia, nazwiska i adresu email jest dobrowolne.Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Administrator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym wyłącznie za odrębnązgodą użytkownika.
 4. Użytkownikmaprawo dostępu do swoich danych osobowych,ich usunięta lub żądania uzupełnienia, uaktualnienia czy też sprostowania swoich danych poprzez kontakt zAdministratorem pod adresem mailowym: redakcja@cowzdrowiu.pl.
 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
§8
Postępowanie reklamacyjne
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana na adres Administratoralub droga elektroniczną na adres: redakcja@cowzdrowiu.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. oznaczenie podmiotu składającego (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lubinformacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administratorzwróci się do Użytkownikaskładającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od wykrycia przyczyn uzasadniających reklamację.
 6. Administratordołoży wszelkich starań, aby reklamacja rozpatrzona została w terminie 30 dni od jej doręczenia. Informacja o decyzji podjętej w toku postępowania reklamacyjnego zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
§9
Postanowienia końcowe
 1. Ozmianach postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator poinformuje Użytkownika z 7 dniowym wyprzedzeniem publikując na stronie www.cowzdrowiu.pl informacjęo planowanej zmianie regulaminu. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych Administrator poinformuje o zmianie i terminie jej wejściaw życie poprzez wysłanie maila na adres e-mail udostępniony w trakcie rejestracji.
 2. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2020 roku.
background background background text text text text text text button button info gsk półpasiec image